Zasady ogólne

widok

separator

Naczelną zasadą jest wina.


separator2
Naczelną zasadą odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedoz-wolonych jest wina. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów została jednak oparta na zasadzie ryzyka.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka to odpowiedzialność „za sam skutek” zdarzenia powodującego szkodę. Oznacza to, że dla powstania odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu nie ma znaczenia czy czyn był przez niego zawiniony.

Posiadacz pojazdu mechanicznego odpowiada wyjątkowo na zasadzie winy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności.

ludyie
separator
Niezapięcie pasów bezpieczeństwa zmniejsza odszkodowanie.