Inne szkody

misja

Wiele osób nie ma świadomości swoich praw do odszkodowania.

separator2
Szkody z tytułu bezprawnego przebiegu linii przesyłowych
Wiele urządzeń energetycznych, gazowych i wodociągowych ciągle znajduje się na gruntach prywatnych właścicieli bez żadnego tytułu prawnego. Brak poszanowania własności prywatnej jest spadkiem okresu komunizmu, ale przedsiębiorstwa przesyłowe nadal nie uznają słusznych praw właścicieli oraz utrudniają dochodzenie przysługujących im roszczeń.

Właścicielom gruntów, na których bezprawnie zlokalizowano linie przesyłowe przysługują następujące roszczenia:

  • o usunięcie urządzeń do przesyłania mediów,
  • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu,
  • o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości,
  • o zawarcie umowy o ustanowieniu służebności przesyłu za wynagrodzeniem.


Szkody wyrządzone przez władzę publiczną

Arogancja i bezprawne działania władzy publicznej wyrządzają szkody obywatelom. Walka z machiną biurokracji w celu uzyskania odszkodowania nie jest łatwa.

Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

sep

Samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy prawnej, trudno walczyć o odszkodowanie.

inne