Szkody osobowe

misja

separator
Uzyskamy należne Ci
odszkodowanie.


separator2
W przypadku uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek wypadku poszkodowany lub jego rodzina mają prawo do odszko-dowania od sprawcy szkody lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poszkodowanemu lub uprawnionym przysługują następujące roszczenia:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrot utraconych dochodów z pracy lub działalności gospodarczej,
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
  • renta tymczasowa, wyrównawcza lub stała.

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien:

  • zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł,
  • wypłacić uprawnionym stosowne odszkodowanie, zadośćuczy-nienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz rentę.

MIAŁEŚ WYPADEK?
WYRZĄDZONO CI SZKODĘ?
Wypełnij zgłoszenie szkody
on line lub zadzwoń!